Millä metodilla tarkimmat ennusteet?

29.4.2015

Vaalien tulos on vahvistettu ja aikaa on ollut myös analysoida tuloksia. Itse olemme keskittyneet oman ennusteemme analysointiin ja verranneet sitä muiden vastaaviin. Koska vaalipiirikohtaisia kannatusennusteita oli lisäksemme tehneet vain muutamat maakuntalehdet, ei laajaa vertailupohjaa ole. Kuitenkin Helsinkiä lukuunottamatta kaikissa vaalipiireissä vähintään yksi tällainen mielipidetiedustelu tehtiin, joten käytimme tätä dataa verratessamme oman ennusteemme tarkkuutta.

Kun laskimme kaikissa vaalipiireissä olevien eduskuntapuolueiden vaalituloksen ja ennusteiden välisen virheen, saimme seuraavat tulokset:

Accuscore 97.5% = 1.1% per puolue / vaalipiiri
Maakuntalehdet 111% = 1.26% per puolue / vaalipiiri


Keskimäärin tulokset menevät yleisesti käytettyjen virhemarginaalien sisään. Tarkimmin etukäteen ennustettiin SDP:n kannatus, jossa virhettä oli kaikki vaalipiirit yhteenlaskettuna n.10%. Accuscore ennusti lisäksi KD:n ja kokoomuksen kannatuksen melko tarkasti. Tuloksena olivat 5.7% ja 13.2% virheet, kun kaikkien vaalipiirien virheet lasketaan yhteen.

Suurin virhe löytyy keskustalla, jonka kannatuksen laskua ei mielipidemittauksissa näkynyt riittävästi. Accuscoren virhe oli 21% ja maakuntalehtien 24.5%. Osa maakuntalehtien gallupeista tehtiin jo viikkoja ennen vaaleja, joten niissä virhe muodostuu suuremmaksi kannatuksen muutosten myötä.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä virheet olivat suurimpia. Ehkä yksi syy tähän on uuden vaalipiirin erityisominaisuudet. Lisäksi Vaasan vaalipiirissä keskustan kannatusta ennustettiin huomattavasti toteutunutta korkeammaksi sekä Accuscoren, että vaalipiirikohtaisen gallupin toimesta.Vasemmistoliiton kannatus Lapissa oli ennusteissamme monesti keskustelun kohteena. Vaalitulos osoitti selvästi, että Esko-Juhani Tennilän äänet eivät ole siirtyneet vasemmistoliitolle vaan heidän kannatus Lapissa on nyt alemmalla tasolla kuin aiemmin. Tämä yli 3% virhe näkyi myös vaalipiirikohtaisessa gallupissa.

Perussuomalaisten kannatus oli selvästi omaa ennsutettamme korkeampaa Satakunnassa ja Keski-Suomessa. Kokoomuksen osalta suurin virhe löytyy Hämeestä, jossa erityisesti paikallinen mielipidemittaus antoi puolueelle lähes 4% pienemmän kannatuksen.Oma virheemme oli reilut 2%. SDP:n osalta ainoa yli 2% virhe löytyy Savo-Karjalasta, jossa ennustimme heille 2.3% korkeampaa kannatusta. Ehdokasasettelun merkitys näkyy tässä tuloksessa selvästi.

Vihreiden kannatuksen nousua osattiin ennustaa kohtalaisen hyvin, mutta Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa ennuste jäi hieman alakanttiin. Pirkanmaalla vaalipiirikohtainen gallup oli ennustettamme pahemmin metsässä 3.4% toteutunutta matalammalla kannatuksella. Vaasan vaalipiirissä tehty mittaus näytti RKP:n osalta 3.8% toteutunutta pienempää kannatusta. Oman ennusteemme kohdalla virhe oli 1.4%. Tämä kertoo hyvin mielipidemittauksen ongelmat, koska RKP:n kannatus on ollut hyvin vakaata ja näissä tapauksissa tilastolliseen ennustamiseen pohjautuvat menetelmät ovat tarkimpia.

Kuinka tarkka käyttämämme menetelmä valtakunnallisen kannatuksen muuntamisesta vaalipiirikohtaiseksi kehittämällämme laskentamallilla oli? Laskimme vaalipiirikohtaiset paikat puolueittain käyttämällä koko valtakunnan vaalitulosta. Tulokset olivat seuraavat (suluissa virhe toteutuneeseen tulokseen):

Keskusta 49 (0)
PS 39 (+1)
Kokoomus 39 (+2)
SDP 32 (-2)
Vihreät 16 (+1)
Vasemmistoliitto 12 (0)
RKP 10 (+1)
KD 2 (-3)


Kun ennustetta katsotaan vaalipiireittäin, on virheellisiä puolueiden paikkamääriä 18. Eli juuri saman verran kuin ennen vaaleja tekemässämme ennusteessa. Käydään nämä yhdeksän virhettä läpi yksi kerrallaan.

Täysin oikein menneitä vaalipiirejä olivat: Satakunta, Häme, Kaakkois-Suomi ja Oulu. Helsingissä mallimme antoi vasemmistoliitolle vain yhden paikan ja RKP:lle kaksi. Tämä johtunee vasemmistoliiton ennustettua pienemmästä kannatuksesta Helsingissä, joka heijastui myös valtakunnalliseen kannatukseen. Uudellamaalla pienetkin äänimäärien muutokset vaikuttivat heti myös paikkoihin, joista mallissamme meni kaksi väärin. Mallimme laski SDP:lle ja KD:lle yhden paikan vähemmän ja Vasemmistolle sekä Vihreille yhden paikan enemmän. Näistä SDP:n ja vasemmistoliiton vertausluvut olivat hyvin lähellä toisiaan, mutta vihreille mallimme antoi uudellamaalla korkeamman kannatuksen. KD:n osalta vaalipiirikohtainen kannatus pyöri monesti äänikynnyksen tuntumassa, mutta jäi kuitenkin tässä tapauksessa sen alle.KD:n kannatus näyttää keskittyvän muutamiin vaalipiireihin, missä on mahdollisuus edustajan läpimenoon samalla kuin muut vaalipiirit hieman hiipuvat.

Varsinais-Suomessa mallimme olisi antanut perussuomalaisille lisäpaikan vasemmistoliiton kustannuksella. Tähän suurin syy on varmaankin alueellinen mielipidemittaus, jonka myötä tuunasimme malliamme perussuomalaisten osalta. Ei olisi ehkä kannattanut sitä tehdä.

Pirkanmaalla kokoomus sai yhden lisäpaikan ja KD jäi kokonaan ilman. Kuten Uudenmaan osalta, myös täällä KD:n kannatus jäi juuri äänikynnyksen alle. Savo-Karjalassa oli käytännössä sama tilanne KD:n osalta, mutta hyötyjänä olisi ollut SDP. Miksi SDP ei sitten kolmea paikkaa saanut? Kuten yllä mainitsimme, syynä varmaankin ehdokasasettelu ja uuden vaalipiirin mukanaan tuomat muutokset aiempaan nähden.

Vaasan vaalipiirissä keskustan kannatus oli huomattavasti ennustettua huonompi. Se näkyi myös mallimme tuloksessa, jossa keskusta olisi saanut 6 paikka ja SDP vain yhden. SDP:n kannatuksen laskeva trendi näkyi vaasan vaalipiirissä muuta maata vähemmän ja entisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen henkilökohtainen äänimäärä piti puolueen kahdessa paikassa.

Keski-Suomessa tiukin kisa nähtiin keskustan ja vasemmistoliiton välillä viimeisestä paikasta. Meidän laskelmissa voittaja olisi ollut vasemmistoliitto, oikeassa elämässä keskusta. Tässä tapauksessa kova kampanjointi turvasi keskustan neljä paikkaa, matematiikka kun näytti vain kolmea. Lapin vaalipiirissä SDP ja kokoomus vaihtoivat mallissamme viimeisen paikan. Kun vaalituloksissa eroa oli 800 ääntä, mallissamme sitä oli 500 ääntä kokoomuksen hyväksi. Tämä kisa olisi voinut kääntyä toisin päin, mutta ilmeisesti kampanjoinnilla oli vaikutusta enemmän SDP:n kuin kokoomuksen äänestäjiin.

Vaikka mallissamme muutamia eroavaisuuksia lopullisen tuloksen kanssa onkin, jatkokehityksellä pääsemme aina parempiin tuloksiin. Viimeisten paikkojen kisa on yleisesti tiukka ja arvaamaton, joten yhden paikan virhettä vaalipiirissä voidaan pitää hyvänä tuloksena.